Güncel, www.gidahatti.com

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde sürekli isçi alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli işçi alımı (İŞKUR) başvuru tarihi ve şartları…
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.18 yaşını tamamlamış olmak.İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Read More